Μπορούμε να βελτιώσουμε την Ελληνική νομοθεσία περί ζώων συντροφιάς

Ο ισχύων ελληνικός νόμος περί ζώων συντροφιάς (ν.4039/2012 και η τροποποίησή του στο ν.4235/2014), δεν έχει φιλοζωικό χαρακτήρα. Αυτό ισχύει διότι ο νομοθέτης ως συνήθως εστιάζει
στην εξασφάλιση όλο και περισσότερων κρατικών εσόδων και ψήφων.Με σκοπό την εξασφάλιση εσόδων, η ελληνική κυβέρνηση εξυπηρετεί τα συμφέροντα αυτών από τους οποίους λαμβάνει τις μεγαλύτερες εισροές (διάθεση των μη πιστοποιημένης καταγωγής σκύλων σε καταστήματα – μαζική εισαγωγή τους – (ανεπίσημη) αισχροκερδής εμπορία – «εκτροφή»τους, χωρίς προϋπόθεση πιστοποιημένης καταγωγής – υγείας – ευζωίας τους).

Δρώντας επιπλέον ψηφοθηρικά, πολύ μεγάλη επιρροή στο σχετικό νομοθετικό έργο έχουν τα φιλοζωικά κινήματα της χώρας.Εξ’αιτίας της νομικής προστασίας της διάθεσης μη πιστοποιημένης καταγωγής σκύλων σε καταστήματα – της νομικής προστασίας των εισαγωγών τους – της (ανεπίσημης)αισχροκερδούς εμπορίας – «εκτροφής» τους, χωρίς προϋπόθεση πιστοποιημένης καταγωγής – υγείας – ευζωίας τους, αφ’ενός πολλαπλασιάζονται οι ασθενείς και οιαδέσποτοι σκύλοι εφ’όσον δεν πραγματοποιείται κανένας έλεγχος του μελλοντικού ιδιοκτήτη από την πηγή απόκτησης του ζώου κι αφ’ετέρου εξαπλώνονται ταχύτατα καταστροφικές προκαταλήψεις σε βάρος των σκύλων, για τις οποίες είναι ευνόητο ότι μόνο η επιλεκτική εκτροφή και ιδιοκτησία καθαρόαιμων σκύλων δεν είναι υπεύθυνες. Ως επίπτωση, η παραμονή του μέσου φιλόζωου στην αμάθεια. Πολλές φορές, αυτή οδηγεί σε φανατισμό του με φασιστικές αντιλήψεις σχετικά με την κυνοφιλία.

Είναι λοιπόν απαραίτητη η τροποποίηση του ισχύοντος νόμου περί ζώων συντροφιάς, ώστε ο χαρακτήρας του να γίνει πραγματικά κυνοφιλικός αντί καταστροφικός για την κυνολογία και κυνοφιλία.

Παρατίθεται η παράγραφος 2 του Άρθρου 6 του ν.4039/2012:

«Δεν επιτρέπεται να επιλέγονται για αναπαραγωγή ζώα συντροφιάς που τα ανατοµικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά, ή τα χαρακτηριστικά της συµπεριφοράς τους µπορεί,ανάλογα µε το είδος και τη φυλή, να αποδειχθούν βλαβερά για την υγεία και ευζωία του θηλυκού αναπαραγωγικού ζώου συντροφιάς και των απογόνων του.»

Είναι βεβαίως αδιανόητο να μιλά ο νόμος για κληρονομικές παθήσεις και να μη γίνεται λόγος για τις γραμμές των σκύλων που αναπαράγονται. Ο μόνος τρόπος πιστοποίησης της καταγωγής του σκύλου είναι η υποχρεωτική κατοχή πιστοποιητικού καθαρόαιμης καταγωγής. Δηλαδή, οι σκύλοι που αναπαράγονται, ανεξαρτήτως φύλου, να είναι καταγεγραμμένοι σε μητρώο σωματείου – παραρτήματος της Διεθνούς Κυνολογικής Ομοσπονδίας (Δ.Κ.Ο.) (Fédération Cynologique Internationale (F.C.I.)), ή του Αμερικανικού Κυνολογικού Ομίλου (AmericanKennel Club (A.K.C.)), ή του Ηνωμένου Κυνολογικού Ομίλου (United Kennel Club (U.K.C.)).

Στη χώρα μας, το μοναδικό βεβαίως σωματείο το οποίο αποτελεί παράρτημα της F.C.I.είναι ο Κυνολογικός Όμιλος Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.)(μη κερδοσκοπικό σωματείο – μοναδικός οργανισμός καταγραφής των καθαρόαιμων σκύλων στην Ελλάδα). Είναι αναγνωρισμένος από την Δ.Κ.Ο.και εξουσιοδοτημένος να τηρεί έγκυρα μητρώα εγγραφής σκύλων ελληνικών και ξένων φυλών. Τα μητρώα αυτά αποτελούν τμήμα του διεθνούς συστήματος κατοχύρωσης της γενεαλογίας όλων των φυλών των σκύλων και παρέχουν την δυνατότητα να ελεγχθεί αυτομάτως,ηλεκτρονικά, η εγκυρότητα των πιστοποιητικών καταγωγής τους σε τουλάχιστον 80 χώρες του κόσμου.

Συνεπώς, έχουμε να προτείνουμε τις εξής τροποποιήσεις του 6ου Άρθρου του ν.4039/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε στο ν.4235/2014:

Το 5ο εδάφιο της παραγράφου 1 του Άρθρου6, αντικαθίσταται και μετά από αυτό προστίθεται εδάφιο ως εξής (οι προτάσεις φαίνονται με έντονη πλάγια γραμματοσειρά):

«Όταν εκτρέφεται έστω και ένας θηλυκός σκύλος αναπαραγωγής απαιτείται υποχρεωτικά η έκδοση άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς. Άδεια εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς απαιτείται και για τους ερασιτέχνες εκτροφείς σκύλων ή γατών όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου. Για τη χορήγηση της άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς απαιτείται οι εκτροφείς σκύλων να εγγράφουν τους σκύλους ανεξαρτήτως φύλου και τις γέννες των σκύλων τους σε αναγνωρισμένο σωματείο από τη Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (Δ.Κ.Ο./F.C.I.), ενώ όλοι οι σκύλοι που αναπαράγονται, ανεξαρτήτως φύλου θα πρέπει να κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό καθαρόαιμης καταγωγής (pedigree) ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές της παραγράφου 2 του Άρθρου 6. Εξαιρούνται αυτόχθονες και γηγενείς ελληνικές φυλές σε στάδιο ανασυγκρότησης*, καθώς και άλλες διεθνώς αναγνωρισμένες από αυτοκέφαλους εθνικούς οργανισμούς καθαρόαιμες φυλές.»

*(π.χ.Ροδίτικο Κυνηγόσκυλο, Σκύλος Του Σουλίου, Αλωπεκίδα κ.α.)

Παράγραφος 2 του Άρθρου 6:

«2.Δεν επιτρέπεται να επιλέγονται για αναπαραγωγή ή εμπορία ζώα συντροφιάς,που τα ανατοµικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά ή τα χαρακτηριστικά της συµπεριφοράς τους µπορεί, ανάλογα µε το είδος και τη φυλή, να αποδειχθούν βλαβερά για την υγεία και ευζωία του αναπαραγωγικού ζώου συντροφιάς και των απογόνων του. Ο προσδιορισµός των βλαβερών χαρακτηριστικών γίνεται µεαπόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, αλλά και βάσει των προτύπωνφυλών που είναι κατατεθειμένα στη Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (Δ.Κ.Ο./F.C.I.) ή/και σε άλλους αυτοκέφαλους εθνικούς/διεθνείς οργανισμούς.»**

**(http://www.fci.be/, π.χ.http://www.koe.gr/, http://www.akc.org/καιhttp://www.ukcdogs.com/.)

Η παράγραφος 3 του Άρθρου 6 αντικαθίσταται ωςεξής:

«3.Απαγορεύεται:
α) η πώληση σκύλων και γατών σε υπαίθριους δηµόσιους χώρους, συµπεριλαµβανόµενων των υπαίθριων αγορών,
β) η πώληση ζώων συντροφιάς µε ηλικία µικρότερη των οκτώ (8) εβδοµάδων,
γ) η εισαγωγή και εµπορία σκύλων που είναι ακρωτηριασµένοι,
δ) η αναπαραγωγή σκύλων που είναι ακρωτηριασµένοι μετά την πάροδο 5ετίας από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης,
ε) η πώληση σκύλων και γατών σε καταστήματα,
στ) Η αναπαραγωγή, η εισαγωγή για εμπορικούς σκοπούς και η πώληση σκύλων χωρίς έγκυρο πιστοποιητικό καθαρόαιμης καταγωγής (pedigree), ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές της παραγράφου 2 του Άρθρου 6. Εξαιρούνται αυτόχθονες και γηγενείς ελληνικές φυλές σε στάδιο ανασυγκρότησης, καθώς και άλλες διεθνώς αναγνωρισμένες από αυτοκέφαλους εθνικούς οργανισμούς καθαρόαιμες φυλές.»

Όπως παρατηρούμε στο «δ)» μέρος της 3ης παραγράφου του Άρθρου 6 η οποία τέθηκε σε ισχύ από το ν.4235/2014, ο ισχύων νόμος απαγορεύει την αναπαραγωγή ακρωτηριασμένων σκύλων χωρίς κανένα περιθώριο/καμία μεταβατική περίοδο/εξαίρεση/περίοδο ανοχής για την αναπαραγωγή των σκύλων που έχουν γεννηθεί πριν την ψήφιση του ισχύοντος νόμου. Με την κατ’αυτόν τον τρόπο (αναδρομική) ισχύ της εν λόγω απαγόρευσης,καταστρέφεται η διαθεσιμότητα γεννητόρων υψηλής γενεαλογικής ποιότητας που θα συνέβαλλαν στην ανάπτυξη και βελτίωση της εκτροφής στην Ελλάδα, αλλά και στην ανασυγκρότηση αυτοχθόνων και γηγενών ελληνικών φυλών. Ως επίπτωση λοιπόν,έχουμε τη συρρίκνωση των γενετικών δεξαμενών των φυλών και συνεπώς είναι απαραίτητη η μέριμνα για την έστω προσωρινή εξαίρεση των σκύλων που έχουν εκτετμημένα πτερύγια αυτιών ή/και εκτετμημένες ουρές (ακρωτηριασμένων) και είναι γεννημένοι πριν την έναρξη ισχύος του ν.4039/2012, από την εν λόγω απαγόρευση.

Επιζήμιος αποτελεί και ο τρόπος ισχύος της 4η παραγράφου του 7ου Άρθρου του ν.4039/2012, η οποία παρατίθεται παρακάτω:

«Απαγορεύεται η συμμετοχή ακρωτηριασμένων ζώων σε κάθε είδους εκθέσεις.»

Είναι φανερό ότι η ισχύουσα αυτή διάταξη απαγορεύει τη συμμετοχή ακρωτηριασμένων σκύλων σε εκθέσεις, χωρίς τη χορήγηση κανενός περιθωρίου/καμίας μεταβατικής περιόδου/εξαίρεσης/περιόδου ανοχής για τη συμμετοχή των σχετικών σκύλων που έχουν γεννηθεί πριν την έναρξη ισχύος του νόμου, σε κυνολογικές- κυνοφιλικές διοργανώσεις. Επίπτωση της εν λόγω απαγόρευσης αποτελεί το ότι οι συμμετοχές στις εκθέσεις έχουν μειωθεί πολύ σημαντικά.

Οι εκθέσεις αποτελούν μεγίστης σημασίας διοργανώσεις για την υπεύθυνη εκτροφή και ιδιοκτησία καθαρόαιμων σκύλων, καθώς οι σκύλοι αξιολογούνται σε τομείς που καθορίζουν την ποιότητα των γεννητόρων και συμβάλλουν επί πλέον στην υγιή συμβίωση των σκύλων με τον άνθρωπο.

Είναι άδικη λοιπόν η στέρηση αυτού του δικαιώματος σε σκύλους των οποίων τα πτερύγια των αυτιών ή/και οι ουρές τους ήταν εκτετμημένα/-ες πριν την έναρξη ισχύος του ισχύοντος νόμου. Πέρα από την αδικία, η παράγραφος 4 του 7ου Άρθρου του ν.4039/2012 αποτρέπει την χρήση αυτών των σκύλων στην αναπαραγωγή (η οποία όπως είδαμε επίσης απαγορεύτηκε), διότι δεν τους επιτρέπει να κατακτήσουν τα κριτήρια καταλληλότητας μέσω των μορφολογικών και εργασιακών αξιολογήσεων.

Οι εν λόγω απαγορεύσεις είναι λογικό στα μάτια του αμαθούς φιλόζωου να φαίνονται φιλοζωικού χαρακτήρα, δίκαιες και κατά της κακοποίησης όπως θεωρούν την εκτομή των πτερυγίων των αυτιών ή/και των ουρών των σκύλων. Η άποψη αυτή απέχει από την πραγματικότητα, καθ’ότι οι μεθοδικές(κτηνιατρικές) σχετικές επεμβάσεις είναι ανώδυνες. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι οι απαγορεύσεις αυτές «ρίχνουν στάχτη στα μάτια» των φιλόζωων, από τη στιγμή που νομικά προστατεύεται η ανεξέλεγκτη εμπορία, η μαζική εισαγωγή κι ο εγκλεισμός των ζώων συντροφιάς σε βιτρίνες καταστημάτων, αποσκοπώντας στην εξασφάλιση όσο το δυνατόν περισσότερων κρατικών εσόδων… Με αυτές τις απαγορεύσεις πραγματοποιείται δηλαδή επίθεση από το νομοθέτη στην «εύκολη λεία»που αποτελούν οι ακρωτηριασμένοι όπως περιγράφονται, σκύλοι·οι σκύλοι δηλαδή με εκτετμημένα πτερύγια αυτιών ή/και εκτετμημένες ουρές.

Πιστεύεται από πολλούς επίσης το ότι οι εν λόγω απαγορεύσεις ίσχυαν από τη στιγμή που κυρώθηκε η ευρωπαϊκή σύμβαση της 13ης Νοεμβρίου 1987 «Για Την Προστασία Των Ζώων Συντροφιάς». Η κυρώσή της, λοιπόν, στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου1992 όπου ξεκίνησε να είναι σε ισχύ ο ν.2017/1992.

Παρατίθεται το απόσπασμα του Άρθρου 10 («Χειρουργικέςεπεμβάσεις»), του ν.2017/1992:

«Οι χειρουργικές επεμβάσεις, που προορίζονται να τροποποιήσουν την εξωτερική εμφάνιση ενός ζώου συντροφιάς ή που προορίζονται για άλλους μη θεραπευτικούς σκοπούς πρέπει να απαγορευτούν και κυρίως:
α) το κόψιμο της ουράς·
β)το κόψιμο των αυτιών·»…
«2.Δεν πρέπει να επιτραπούν εξαιρέσεις, ως προς αυτήν την απαγόρευση παρά μόνο:
α)αν ένας κτηνίατρος κρίνει αναγκαία μία μη θεραπευτική επέμβαση είτε για λόγους κτηνιατρικούς, είτε προς όφελος ενός συγκεκριμένου ζώου·»

Κατά την άποψη κυνοφίλων, η παρούσα διάταξη επρόκειτο για οδηγία και δεν υφίστατο τίποτε σχετικό με απαγόρευση εκτομής των πτερυγίων των αυτιών ή/και των ουρών των σκύλων, πόσο μάλλον με απαγόρευση αναπαραγωγής και συμμετοχής σε εκθέσεις. Ο νομοθέτης στηρίζει ότι οι σχετικές του ν.2017/1992 διατάξεις αποτελούσαν απαγορεύσεις. Αυτή η διαφορά συνεπάγει την αδικία και τις γενετικές -κι όχι μόνο- επιπτώσεις των ισχυουσών διατάξεων. Πρέπει βέβαια να εναρμονιστούμε με το νόμο και τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου και όχι να στρεφόμαστε εξ’ολοκλήρου εναντίον, προσπαθώντας μάταια να τα καταρρίψουμε κι αποδυναμώνοντας τις θέσεις μας· γι’αυτό το λόγο, κρίνουμε σωτήρια και απαραίτητη τη μέριμνα του νομοθέτη, ώστε να μην έχουν επιπτώσεις οι εν ισχύ σχετικές απαγορεύσεις.

Απαραίτητη και σωτήρια για την κυνολογία και κυνοφιλία είναι λοιπόν η μέριμνα για την(έστω προσωρινή) εξαίρεση των σκύλων που έχουν εκτετμημένα πτερύγια αυτιών ή/και εκτετμημένες ουρές και είναι γεννημένοι πριν την ψήφιση του ν.4039/2012,από την απαγόρευση αναπαραγωγής τους και συμμετοχής τους σε εκθέσεις.

Πιο συγκεκριμένα, είναι αναγκαία η αφ’ενός η τροποποίηση της «δ)» πρότασης της 3ης παραγράφου του Άρθρου 6 όπως έχει παρατεθεί παραπάνω κι αφ’ετέρου η τροποποίηση της 4ης παραγράφου του Άρθρου 7, ως εξής:

«Απαγορεύεται η συμμετοχή ακρωτηριασμένων ζώων σε κάθε είδους εκθέσεις. Από την απαγόρευση*** εξαιρούνται οι σκύλοι(ανεξαρτήτως φύλου) που γεννήθηκαν πριν τις 02/02/2012 με την προϋπόθεση ότι δε συμμετείχαν σε εκθέσεις μετά την έναρξη εφαρμογής του ν.4039/2012.»

***(έστω για μία 5ετία από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης),

(Η μη συμμετοχή τους σε εκθέσεις μετά την ψήφιση του νόμου εξασφαλίζει ότι ήδη είχαν εκτετμημένα πτερύγια αυτιών ή/και εκτετμημένες ουρές και αποτρέπει ακρωτηριασμούς ενηλίκων σκύλων που γεννήθηκαν νωρίτερα της ανωτέρω ημερομηνίας.)

Ο έλεγχος τήρησης αυτής της τροποποίησης είναι βεβαίως εφικτός και θα εφαρμόζεται από το διοργανωτή της έκθεσης.

Με αυτόν τον τρόπο, δε θα υπάρχει αναδρομική ισχύς. Θα διώκονται όσοι υποβάλλουν τα ζώα σε διαδικασίες αλόγιστου ακρωτηριασμού χωρίς η απαγόρευση να στρέφεται σε εκείνα, ζώα που ήδη υπήρχαν,πριν την έναρξη ισχύος της. Είναι ευνόητο ότι η κατά το ν.4039/2012 και4235/2014 ισχύ των εν λόγω απαγορεύσεων δεν ωφελεί κανέναν· βλάπτει, αντιθέτως την κυνοφιλία, την κυνολογία, αλλά και ένα αξιόλογο μέρος του εισερχόμενου στην Ελλάδα τουρισμού, εξ’αιτίας του περιορισμού των συμμετοχών σε εκθέσεις. Η χώρα μας είναι η μόνη παγκοσμίως στην οποία τέτοιες απαγορεύσεις ισχύουν αναδρομικά,χωρίς καμία εξαίρεση.

Θα είναι σωτήριο για την κυνοφιλία και κυνολογία στην Ελλάδα να ληφθούν υπόψη από τους αρμοδίους, οι παραπάνω προτάσεις.

Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την προσοχή και το χρόνο σας. Η συμβολή σας είναι πολύτιμη.

Με ελπίδα προς το καλύτερο για τη χώρα μας.

πηγή : http://www.ipetitions.com/petition/Nomothesia_Yper_Twn_Zwwn_Syntrofias/

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s