Ενδεικτικά σημεία του νόμου υπ’αριθμ.4039 για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό.

 10887966_770609116327734_1604856402_n

Άρθρο 1,Ορισμοί
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου,ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:
α) Ζώο είναι κάθε έμβιος οργανισμός,που συναισθάνεται και κινείται σε ξηρά,αέρα και θάλασσα ή οποιοδήποτε άλλο υδατικό οικοσύστημα ή υγροβιότοπο.
β) Ευζωία είναι το σύνολο των κανόνων,που πρέπει να εφαρμόζει ο άνθρωπος στα ζώα,αναφορικά με την προστασία τους και την καλή μεταχείρισή τους,έτσι ώστε να μην πονούν και υποφέρουν,την παραμονή τους σε χώρο στεγνό, καθαρό και προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες,χωρίς να είναι μόνιμα δεμένα και διαβιούντα εντός ακατάλληλων κατασκευών (π.χ. μεταλλικών),τη φροντίδα για ιατρική περίθαλψη και χορήγηση κατάλληλης τροφής και νερού,την καθημερινή άσκηση ή τον περίπατό τους και γενικά τη μέριμνα για σεβασμό της ύπαρξής τους.
γ) Ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο, που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο,κυρίως μέσα στην κατοικία του,για λόγους ζωοφιλίας ή συντροφιάς.
δ) Δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς είναι κάθε μη άγριο ζώο,που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο, κυρίως μέσα στην κατοικία του, για λόγους ζωοφιλίας ή συντροφιάς και τελεί υπό την άμεση επίβλεψη και φροντίδα του ιδιοκτήτη,κατόχου,συνοδού ή φύλακα του.Ως ζώα συντροφιάς θεωρούνται και οι σκύλοι,που χρησιμοποιούνται για το κυνήγι,τη φύλαξη ποιμνίων,τη φύλαξη χώρων, την παροχή βοήθειας και προστασίας ατόμων με ειδικές ανάγκες,καθώς και οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης και οι σκύλοι που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας.
ε) Αδέσποτο ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο συντροφιάς,το οποίο είτε δεν έχει κατοικία είτε βρίσκεται έξω από τα όρια της κατοικίας του ιδιοκτήτη,του κατόχου,του συνοδού ή του φύλακά του και δεν τελεί υπό την άμεση επίβλεψη και τον έλεγχό τους.Οι κυνηγετικοί και σκύλοι φύλαξης ποιμνίων,καθώς και οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης,κατά τη διάρκεια του κυνηγιού,της εκπαίδευσής τους,της φύλαξης του ποίμνιο,της έρευνας και της διάσωσης,δεν θεωρούνται αδέσποτα ζώα.10904263_770610502994262_311154954_nστ) Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς,που αποδεδειγμένα εκδηλώνει απρόκλητα έντονη επιθετική συμπεριφορά προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα,καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήματος,που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται.
ζ) Μικρό ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς,το βάρος του οποίου δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) κιλά.
η) Καταφύγιο αδέσποτων ζώων είναι η ειδική εγκατάσταση,που προορίζεται για την περίθαλψη και την προσωρινή παραμονή σημαντικού αριθμού αδέσποτων ή ανεπιθύμητων ζώων συντροφιάς.
θ) Σοβαρό νόσημα είναι κάθε νόσημα άμεσου και υψηλού κινδύνου για την υγεία του ανθρώπου ή ζώου,του ίδιου ή άλλου είδους.
ι) Τσίρκο είναι η προσωρινή υπαίθρια εγκατάσταση,σκηνή ή τέντα,στην οποία πραγματοποιούνται με κερδοσκοπικό σκοπό μουσικοχορευτικές και ακροβατικές παραστάσεις ή άλλου είδους συναφείς εκδηλώσεις για την ψυχαγωγία των ανθρώπων με τη συμμετοχή ή μη ζώων.
ια) Θίασος με ποικίλο πρόγραμμα (βαριετέ) είναι ομάδα ατόμων,η οποία σε μόνιμη ή προσωρινή εγκατάσταση πραγματοποιεί με κερδοσκοπικό σκοπό και σε εναλλασσόμενη ακολουθία ψυχαγωγικά προγράμματα,παραστάσεις,διασκεδαστικά μικρά κωμικά θεατρικά
δρώμενα,τραγούδια,χορό με ποικίλο περιεχόμενο και με τη συμμετοχή ή μη ζώων.
ιβ) Αρμόδιες Αρχές Διαχείρισης της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους είναι οι αρχές εκείνες,που μεριμνούν για την υλοποίηση,τη λειτουργία και την εποπτεία του όλου συστήματος σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους.
ιγ) Αρμόδιες Αρχές Εφαρμογής και Ελέγχου των κανόνων προστασίας των ζώων και του συστήματος και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους είναι οι αρχές εκείνες,που σε επίπεδο Περιφέρειας,Περιφερειακών Ενοτήτων και Δήμων,μεριμνούν για την ορθή εφαρμογή και τον έλεγχο εφαρμογής − σε συνεργασία με τις αρχές της προηγούμενης περίπτωσης ιβ΄− του συστήματος της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους,καθώς και για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη τήρησης των κανόνων προστασίας των ζώων.
ιδ) Αρμόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων είναι τα όργανα εκείνα,που μεριμνούν για τη βεβαίωση των παραβάσεων,που διαπιστώνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων ελέγχου (η Δημοτική Αστυνομία, η Θηροφυλακή των κυνηγετικών συλλόγων,οι υπάλληλοι των Τελωνείων και των Σταθμών Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου).
ιε) Αρμόδιος Φορέας Εκτέλεσης της σήμανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση είναι ο κτηνίατρος,που με βάση προβλεπόμενη διαδικασία,με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,πιστοποιείται,αποκτά ειδικό κωδικό πρόσβασης στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής ζώων συντροφιάς,διενεργεί τη σήμανση και καταγράφει τα ζώα συντροφιάς και τους ιδιοκτήτες τους στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση,εκδίδει το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του ζώου σε περίπτωση που το ζώο θα μεταφερθεί στο εξωτερικό και ενημερώνει τη βάση με τις απαραίτητες πληροφορίες.10888152_770332006355445_1077172234_n                                                                            Άρθρο 5,Υποχρεώσεις ιδιοκτητών δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς
1. Ο ιδιοκτήτης του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς υποχρεούται:
α) να μεριμνά για τη σήμανση και την καταγραφή του ζώου του,καθώς και για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας πριν εγκαταλείψει το ζώο τον τόπο γέννησής του και οπωσδήποτε μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη γέννηση αυτού ή μέσα σε ένα μήνα από την εύρεση ή απόκτησή του,καθώς και να τοποθετεί σε εμφανές σημείο του περιλαίμιου του ζώου μεταλλική κονκάρδα,η οποία παρέχεται κάθε έτος από τους κτηνιάτρους κατά τον ετήσιο αντιλυσσικό εμβολιασμό του,
β) να δηλώνει μέσα σε πέντε ημέρες την απώλεια του ζώου του σε κτηνίατρο,που έχει πιστοποιηθεί στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους,
γ) να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου και να μεριμνά για την κτηνιατρική εξέτασή του,η οποία αποδεικνύεται από τη σχετική εγγραφή στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου,καθώς και να μεριμνά για την εξασφάλιση άνετου,υγιεινού και κατάλληλου καταλύματος,προσαρμοσμένου στο φυσικό τρόπο διαβίωσης του ζώου,που να του επιτρέπει να βρίσκεται στη φυσική του όρθια στάση,χωρίς να εμποδίζονται οι φυσικές του κινήσεις και η δυνατότητά του για την πραγματοποίηση της απαραίτητης για την υγεία και την ευζωία του άσκησης.

10888113_770606549661324_1865742178_nδ) να εφοδιάζεται με το διαβατήριο του ζώου του,εάν πρόκειται να ταξιδέψει με αυτό στο εξωτερικό,το οποίο πρέπει να είναι σύμφωνο με τα Παράρτηματα 2 και 3
ε) να μην εγκαταλείπει το ζώο του,ενώ σε περίπτωση που επιθυμεί να αποχωριστεί το ζώο συντροφιάς,πρέπει να γνωστοποιεί στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου του τόπου της κατοικίας του την πρόθεσή του αυτή,να το παραδίδει σε αυτόν και να λαμβάνει από πιστοποιημένο κτηνίατρο αντίγραφο της μεταβολής της εγγραφής του ζώου του στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς,όπου θα αναφέρεται ο Δήμος ως προσωρινός κάτοχος του αδέσποτου πλέον ζώου,
στ) να μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου εκτός αν πρόκειται για σκύλο βοήθειας,
ζ) να μεριμνά για τη στείρωσή τους, εφόσον δεν επιθυμεί τη διατήρηση των νεογέννητων ζώων ή δεν μπορεί να τα διαθέσει σε νέους ιδιοκτήτες.
2. Ο κάτοχος του ζώου συντροφιάς ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά,που προκαλείται από το ζώο,σύμφωνα με το άρθρο 924 Α.Κ..Για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς,εκτός από εκείνα της παραγράφου 5 του άρθρου 9,η αντίστοιχη ευθύνη βαρύνει τον οικείο Δήμο.
3. Ειδικά ο ιδιοκτήτης σκύλου: α) μεριμνά για να γίνεται ο περίπατος σκύλων πάντα με συνοδό, β) οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα,ώστε να μην εξέρχεται ελεύθερα ο σκύλος του από το χώρο της ιδιοκτησίας του και εισέρχεται σε χώρους άλλων ιδιοκτησιών ή σε κοινόχρηστους χώρους.
4. Ο ιδιοκτήτης κυνηγετικού σκύλου κατά τη διάρκεια του κυνηγιού ή την οποιαδήποτε μετακίνησή του μαζί με το σκύλο του για το σκοπό αυτόν έχει την υποχρέωση να φέρει μαζί του ενημερωμένο το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του σκύλου του.Οι υποχρεώσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της προηγούμενης παραγράφου δεν ισχύουν για τους σκύλους βοηθείας,καθώς και για τους σκύλους φύλαξης ποιμνίων,τους κυνηγετικούς σκύλους και τους σκύλους έρευνας και διάσωσης κατά τη διάρκεια της φύλαξης του ποιμνίου,του κυνηγιού,της εκπαίδευσης και της έρευνας και διάσωσης,αντίστοιχα.
5. Αφαιρείται η άδεια κυνηγιού από κυνηγό, του οποίου ο σκύλος,που χρησιμοποιείται στο κυνήγι,δεν έχει σημανθεί σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 και δεν έχει εγγραφεί χειρόγραφα ή με την ετικέτα ταυτοποίησης,ο αριθμός της σήμανσης στο βιβλιάριο
υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου συντροφιάς,μέχρι να σημανθεί το συγκεκριμένο ζώο.Τα μέσα μεταφοράς,που χρησιμοποιούνται στην περίπτωση αυτή,πρέπει να είναι κατάλληλα με επαρκή χώρο,φωτισμό και αερισμό και να ικανοποιούν τις φυσιολογικές ανάγκες του ζώου.
6. Πέραν των περιοχών που καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 57 του ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών,Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων,Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων,Γενικών Διευθυντών και θέσεων προσωπικού,στο Υπουργείο Γεωργίας και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Α’ 200) σε ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές επιτρέπεται να καθορίζονται περιορισμένοι χώροι εκγύμνασης σκύλων,καθώς και να διεξάγονται αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών με όρους και προϋποθέσεις,που καθορίζονται και στις δύο περιπτώσεις με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7. Μετά την παρέλευση 30 ημερών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού απαγορεύεται η δημοσίευση αγγελιών για ζώα συντροφιάς προς πώληση,υιοθεσία ή δωρεάν παραχώρηση σε έντυπα,φυλλάδια,τοιχοκολλήσεις ή σε ιστοσελίδες,αν δεν αναφέρεται ο αριθμός της ηλεκτρονικής σήμανσής τους.
8.α. Απαγορεύεται να εισάγονται στην Ελλάδα ζώα συντροφιάς,που δεν έχουν ηλεκτρονική σήμανση.Τα στοιχεία σήμανσης των εισαγόμενων ζώων (κωδικός σήμανσης και όνομα εισαγωγέα),από χώρες εκτός Ε.Ε. καταγράφονται στα σημεία εισόδου στην Ελλάδα και ενημερώνεται απευθείας η ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
β. Απαγορεύεται η αφαίρεση του μέσου ηλεκτρονικής σήμανσης από τον ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς (με σκοπό να αποτραπούν φαινόμενα εγκατάλειψης ζώου) ή από άλλο πρόσωπο ή από κτηνίατρο (με σκοπό την αποτροπή παράνομου σκοπού).

Άρθρο 6,Εκτροφή,αναπαραγωγή και εμπορία ζώων συντροφιάς10893554_770332369688742_2000566527_n1. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων,που για εμπορικούς σκοπούς εκτρέφει αναπαράγει ή πωλεί ζώα συντροφιάς,οφείλει να εφοδιάζεται με αντίστοιχη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας,που εκδίδεται από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας,στην οποία έχει την κατοικία ή την έδρα του,να υπόκειται στον έλεγχο της αρχής αυτής και να συμμορφώνεται με τους όρους,που προβλέπονται στο π.δ. 184/1996.Για τη χορήγηση άδειας εκτροφής,αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς πρέπει να τηρούνται οι κανόνες ευζωίας,οι κανόνες ασφάλειας,οι κανόνες παροχής κατάλληλης κτηνιατρικής αντίληψης των ζώων και οι διατάξεις του ν. 604/1977 και του π.δ. 463/1978.Οι εκτρεφόμενοι,αναπαραγόμενοι ή οι προς πώληση σκύλοι και γάτες διαθέτουν βιβλιάριο υγείας ή διαβατήριο,σημαίνονται υποχρεωτικά και καταχωρίζονται στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση του άρθρου 4.Στις εγκαταστάσεις εκτροφής,αναπαραγωγής ή εμπορίας τους πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες ευζωίας,ασφάλειας και παροχής κατάλληλης κτηνιατρικής περίθαλψης.Όταν εκτρέφονται περισσότεροι από δύο θηλυκοί σκύλοι αναπαραγωγής ή σημειώνονται περισσότεροι από δύο τοκετοί ανά έτος σε θηλυκούς σκύλους εκτροφής,απαιτείται υποχρεωτικά η έκδοση άδειας αναπαραγωγής,εκτροφής και εμπορίας ζώων συντροφιάς.Για κάθε θηλυκό ζώο αναπαραγωγής τηρούνται μητρώα.Θηλυκοί σκύλοι αναπαραγωγής δεν γονιμοποιούνται πριν από το δεύτερο οιστρικό κύκλο και σε καμία περίπτωση πριν από την παρέλευση εννέα μηνών από τον τελευταίο τοκετό.Επίσης απαγορεύεται η αναπαραγωγή μετά το 9ο έτος της ηλικίας του ζώου.
2. Δεν επιτρέπεται να επιλέγονται για αναπαραγωγή ζώα συντροφιάς,που τα ανατομικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά ή τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς τους μπορεί,ανάλογα με το είδος και τη φυλή να αποδειχθούν βλαβερά για την υγεία και ευζωία του θηλυκού αναπαραγωγικού ζώου συντροφιάς και των απογόνων του.Ο προσδιορισμός των βλαβερών χαρακτηριστικών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Δεν επιτρέπεται η πώληση ζώων συντροφιάς με ηλικία μικρότερη των οκτώ (8) εβδομάδων.
4. Για τη χορήγηση της άδειας εκτροφής,αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς,καθώς και άδειας εκπαιδευτή σκύλων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού οι ειδικοί όροι και οι προϋποθέσεις,που πρέπει να πληρούν οι χώροι εκτροφής,αναπαραγωγής,εμπορίας και εκπαίδευσης των ζώων συντροφιάς ως προς τις εγκαταστάσεις,τους χώρους διαμονής ή παραμονής των ζώων,τις συνθήκες ευζωίας και τον αναγκαίο εξοπλισμό ανά είδος ζώου,η αρμόδια αρχή ελέγχου,η διαδικασία ελέγχου και οι κυρώσεις,καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
5. Κατά την πώληση ενός ζώου,υπογράφεται η «Δήλωση Αγοράς ζώου από νέο ιδιοκτήτη»,μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή−νέου ιδιοκτήτη,σύμφωνα με το υπόδειγμα «Δήλωση Αγοράς ζώου» του Παραρτήματος 5

Άρθρο 8,Διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κατοικίες10899723_770334676355178_921020248_n
1. Επιτρέπεται η διατήρηση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς σε κάθε κατοικία.Στις πολυκατοικίες,που αποτελούνται από δύο διαμερίσματα και πάνω,επιτρέπεται η διατήρηση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς σε κάθε διαμέρισμα με την προϋπόθεση ότι αυτά:
α)διαμένουν στο ίδιο διαμέρισμα με τον ιδιοκτήτη τους ή τον κάτοχό τους,
β) δεν παραμένουν μόνιμα στις βεράντες ή στους ανοιχτούς χώρους του διαμερίσματος,
γ) η παραμονή στα διαμερίσματα πολυκατοικιών τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης των κανόνων ευζωίας,των υγειονομικών διατάξεων και των αστυνομικών διατάξεων περί κοινής ησυχίας και
δ) έχουν ελεγχθεί ηλεκτρονικά,έχουν σημανθεί,καταγραφεί και φέρουν βιβλιάριο υγείας.
Δεν μπορεί να απαγορευθεί η διατήρηση ζώων συντροφιάς με τον κανονισμό της πολυκατοικίας,εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.Με τον ίδιο κανονισμό μπορεί να περιορίζεται ο μέγιστος αριθμός των ζώων,που επιτρέπονται,στα δύο (2) ζώα ανά διαμέρισμα.
2. Επιτρέπεται η διατήρηση ζώων συντροφιάς,που έχουν σημανθεί και καταχωρισθεί νομίμως και φέρουν βιβλιάριο υγείας,στις μονοκατοικίες με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες καλής μεταχείρισης και ευζωίας των ζώων,καθώς και οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και οι αστυνομικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας.
3. Απαγορεύεται η διατήρηση και παραμονή ζώων συντροφιάς σε κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας.Επιτρέπεται όμως στην πυλωτή,στην ταράτσα,στον ακάλυπτο χώρο και στον κήπο εφόσον υφίσταται η ομόφωνη απόφαση της γενικής συνέλευσης των ιδιοκτητών.
4. Οι ανωτέρω αριθμητικοί περιορισμοί ισχύουν μόνο για σκύλους και γάτες. Για τα λοιπά ζώα συντροφιάς,πρέπει να τηρούνται οι όροι της παραγράφου 2.

10904275_770630189658960_574473215_nΆρθρο 10,Μετακίνηση και μεταφορά ζώων συντροφιάς
1. Η μετακίνηση και μεταφορά ζώων συντροφιάς διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού (Ε.Κ.) 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003 «για τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και για την τροποποίηση της Οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου»,του Κανονισμού (Ε.Ε.) 388/2010 της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2010,του Κανονισμού (Ε.Κ.) 1/2005 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2004 «για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά»,καθώς και από τις διατάξεις του π.δ. 184/1996 (Α΄ 137).
2. Με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων ρυθμίσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή Κανονισμών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς επιτρέπεται η μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς σε όλα τα οδικά,σιδηροδρομικά και σταθερής τροχιάς μέσα μαζικής μεταφοράς,καθώς και στα ταξί και στα επιβατηγά πλοία,εφόσον τα ζώα είναι τοποθετημένα σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς και συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχό τους.Οι σκύλοι βοήθειας εφόσον φέρουν λουρί και φίμωτρο μπορούν να μεταφέρονται χωρίς κλουβί μεταφοράς και
ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.
3. Τα επιβατηγά πλοία υποχρεωτικά διαθέτουν καθαρά κλουβιά,προστατευόμενα από αντίξοες καιρικές συνθήκες,για τη μεταφορά μεγάλων ζώων συντροφιάς.
4. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται κατά τις μετακινήσεις ή μεταφορές,που διενεργούνται από τα συνεργεία περισυλλογής αδέσποτων ζώων και τα συνεργεία μεταφοράς ζώων του άρθρου 9 από και προς τα κτηνιατρεία,τις κτηνιατρικές κλινικές και τα καταφύγια εντός της Επικράτειας.

Άρθρο 12.Απαγόρευση χρησιμοποίησης κάθε είδους ζώου σε κάθε είδους θεάματα και άλλες συναφείς δραστηριότητες
1. Απαγορεύεται η διατήρηση κάθε είδους ζώου σε τσίρκο ή σε θίασο με ποικίλο πρόγραμμα,εφόσον τα ζώα αυτά χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο και
για οποιονδήποτε σκοπό στο πρόγραμμά τους,πραγματοποιούν παραστάσεις ή παρελαύνουν ή εμφανίζονται ενώπιον του κοινού.
2. Απαγορεύεται η διατήρηση κάθε είδους ζώου σε επιχειρήσεις ψυχαγωγικών παιχνιδιών,πίστας αυτοκινητιδίων,μουσικών συναυλιών,επιδείξεων,πανηγυριών ή άλλων καλλιτεχνικών ή ψυχαγωγικών εκδηλώσεων,εφ’όσον τα ζώα χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό στο πρόγραμμά τους.
3. Απαγορεύεται η εκτροφή,η εκπαίδευση και η χρησιμοποίηση ζώων για οποιοδήποτε είδος μονομαχίας.Επίσης απαγορεύεται η εκτροφή και η χρησιμοποίηση σκύλων και γατών για παραγωγή γούνας,δέρματος,κρέατος ή για την παρασκευή φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών.

Άρθρο 13,Εξαιρέσεις
1. Από τις απαγορεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2 εξαιρούνται οι νομίμως λειτουργούντες ζωολογικοί κήποι,τα ενυδρεία,τα καταστήματα πώλησης ζώων,τα κέντρα περίθαλψης ειδών άγριας πανίδας και τα εκτροφεία θηραμάτων,που διέπονται από
ειδικές διατάξεις,υπό την προϋπόθεση ότι και στους παραπάνω χώρους δεν διεξάγονται κάθε είδους παραστάσεις με τη συμμετοχή ζώων.
2. Οι διατάξεις του άρθρου 12 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του άρθρου 7,καθώς και των ειδικών διατάξεων,που αφορούν στα άλογα ιπποδρομιών και στις ιπποδρομίες.

10893450_770337896354856_1805859987_nΆρθρο 16,Κακοποίηση των ζώων
α. Με την επιφύλαξη ειδικά προβλεπόμενων περιπτώσεων της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας,καθώς και της διάταξης του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 9 απαγορεύεται ο βασανισμός,η κακοποίηση,η κακή και βάναυση μεταχείριση οποιουδήποτε είδους ζώου, καθώς και οποιαδήποτε πράξη βίας κατ’ αυτού,όπως ιδίως η δηλητηρίαση,το κρέμασμα,ο πνιγμός,το κάψιμο,η σύνθλιψη και ο ακρωτηριασμός.Η στείρωση του ζώου καθώς και κάθε άλλη κτηνιατρική πράξη με θεραπευτικό σκοπό,δεν θεωρείται ακρωτηριασμός.
β. Απαγορεύεται,εξαιρουμένων των περιπτώσεων κινηματογραφικών ταινιών και γενικότερα οπτικοακουστικού υλικού εκπαιδευτικού προσανατολισμού,η πώληση,εμπορία και παρουσίαση – διακίνηση μέσω διαδικτύου οποιουδήποτε οπτικοακουστικού υλικού,όπως βίντεο ή άλλου είδους κινηματογραφικού ή φωτογραφικού υλικού στα οποία απεικονίζεται οποιαδήποτε πράξη
βίας εναντίον ζώου,καθώς και σεξουαλική συνεύρεση μεταξύ ζώων ή μεταξύ ζώου και ανθρώπου με σκοπό το κέρδος ή τη σεξουαλική ικανοποίηση ατόμων που παρακολουθούν ή συμμετέχουν σε αυτά.Στην ανωτέρω απαγόρευση συμπεριλαμβάνεται και η περίπτωση της
μονομαχίας μεταξύ ζώων.
γ. Σε περίπτωση τραυματισμού ζώου συντροφιάς σε τροχαίο ατύχημα,ο υπαίτιος της πράξης αυτής,υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα τον οικείο Δήμο,προκειμένου να παρασχεθεί στο τραυματισμένο ζώο η απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα.

Άρθρο 19,Συμπληρωματικές διατάξεις προστασίας των ζώων
1. Με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα αφαιρείται προσωρινά ή οριστικά το ζώο συντροφιάς ή ζώο άλλης κατηγορίας από την κατοχή του παραβάτη των διατάξεων του άρθρου 5 παράγραφος 1 περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ και του άρθρου 16 και το ζώο παραδίνεται στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων του αρμόδιου Δήμου ή σε ενδιαφερόμενη φιλοζωική εταιρεία ή σωματείο.Αν η μεταχείριση του ζώου είναι ιδιαίτερα σκληρή και βάναυση και προκάλεσε ιδιαίτερο πόνο ή φόβο στο ζώο,η αφαίρεση είναι οριστική.Ο εισαγγελέας μπορεί επίσης με διάταξή του να απαγορεύσει την απόκτηση άλλου ζώου από τον παραβάτη.
2. Ο αρμόδιος Εισαγγελέας,όταν επιλαμβάνεται δημοσιεύματος ή καταγγελίας,μπορεί,με επιτόπια αυτοψία,να διαπιστώσει τις συνθήκες,που επικρατούν σε οποιοδήποτε καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς ή εκτροφείο,και αν αυτές δεν είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 και στις ειδικές διατάξεις,που διέπουν τη λειτουργία τους,με προσωρινή διάταξή του,να καθορίσει τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο ιδιοκτήτης του καταφυγίου ή εκτροφείου και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να συμμορφωθεί.

10884675_770342049687774_499560972_nΆρθρο 20,Ποινικές κυρώσεις
1. Η παράνομη εμπορία ζώων συντροφιάς κατά τους όρους του παρόντος νόμου,(άρθρο 6,παρ. 1 και άρθρο 10 παρ. 1) τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.
2. Οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων α΄ και β΄ του άρθρου 16 τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.
3. Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 12 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι δύο έτη και με χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.
4. Οι παραβάτες της διάταξης της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 5,καθώς και η κλοπή οποιουδήποτε ζώου συντροφιάς τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών και χρηματική ποινή μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ,ενώ η κλοπή κυνηγετικού σκύλου ή σκύλου βοήθειας τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ένα έτος και χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) μέχρι οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.
5. Στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων η έκθεση βεβαίωσης της παράβασης,που συντάσσεται από αρμόδια Αρχή και διαβιβάζεται αυθημερόν στον
αρμόδιο Δήμο για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων και προστίμων.
6. Σε περίπτωση υποτροπής οι χρηματικές ποινές,που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 διπλασιάζονται. 

10913575_770330933022219_998580085_nΆρθρο 21,Διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα
Οι διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιμα, που επιβάλλονται για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος νόμου αναγράφονται στον πίνακα παρακάτω.

Πίνακας Διοικητικών κυρώσεων και προστίμων.Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος επιβάλλονται τα ακόλουθα πρόστιμα:
 • Παράβαση : Παράλειψη προσκόμισης στον οικείο Δήμο του αντίγραφου του Πιστοποιητικού ηλεκτρονικής ταυτοποίησης
 • Διάταξη : Άρθρο 4 παρ.3 περ.β
 • Πρόστιμο : 300 ευρώ.

 • Παράβαση : Παράλειψη εμπρόθεσμης σήμανσης και καταγραφής του ζώου συντροφιάς η δήλωσης της απώλειας του ζώου συντροφιάς
 • Διάταξη : Άρθρο 4 παρ.7 Άρθρο 5 παρ.1 περ.α
 • Πρόστιμο : 300 ευρώ.

 • Παράβαση : Παράλειψη τήρησης των κανόνων ευζωίας του ζώου συντροφιάς η της κτηνιατρικής εξέτασης του ζώου
 • Διάταξη : Άρθρο 5 παρ. 1 περ.γ
 • Πρόστιμο : 300 ευρώ.

 • Παράβαση : Μη κατοχή διαβατηρίου/βιβλιαρίου υγείας του ζώου σε περίπτωση ταξιδιού στο εξωτερικό η πριν εγκαταλειφθεί ο τόπος προέλευσης
 • Διάταξη : Άρθρο 5 παρ.1 περ.δ
 • Πρόστιμο : 300 ευρώ.

 • Παράβαση : Εγκατάλειψη του ζώου χωρίς τήρηση των ορισμένων στο άρθρο 5 παρ.1 περ.β και ε και αποφυγή στείρωσης χωρίς την τήρηση των ορισμένων στο άρθρο 5 παρ. 1 περ.ζ
 • Διάταξη : Άρθρο 5 παρ.1 περ.β,ε και ζ
 • Πρόστιμο : 300 ευρώ.

 • Παράβαση : Μη τοποθέτηση της μεταλλικής κονκάρδας  η παράλειψη άμεσου καθαρισμού του περιβάλλοντος απο τα περιττώματα του ζώου.
 • Διάταξη : Άρθρο 5 παρ.1 περ. α και στ.
 • Πρόστιμο : 100 ευρώ.

 • Παράβαση : Παράληψη τήρησης των κανόνων για τον ασφαλή περίπατο του σκύλου,η πρόκληση ζημιάς από το σκύλο η παράλειψη λήψης μέτρων πρόληψης της εξόδου του σκύλου απο την ιδιοκτησία του κυρίου/συνοδού/φύλακα
 • Διάταξη : Άρθρο5 παρ. 2 και 3
 • Πρόστιμο : 300 ευρώ.

 • Παράβαση :Μη κατοχή ενημερωμένου διαβατηρίου/βιβλιαρίου υγείας του κυνηγετικού σκύλου σε οποιαδήποτε μετακίνηση του ζώου
 • Διάταξη : Άρθρο 5 παρ. 4
 • Πρόστιμο : 300 ευρώ.

 • Παράβαση : Δημοσίευση αγγελίας για ζώα συντροφιάς προς υιοθεσία η δωρεάν παραχώρηση η πώληση σε έντυπο,φυλλάδιο η ιστοσελίδα χωρίς την αναφορά του αριθμού ηλεκτρονικής σήμανσης τους η των στοιχείων του φιλοζωικού σωματείου που διαθέτει το ζώο.
 • Διάταξη : Άρθρο 5 παρ.7
 • Πρόστιμο : 300 ευρώ.

 • Παράβαση : Είσοδος στην Ελληνική επικράτεια ζώου συντροφιάς που δεν έχει ηλεκτρονική σήμανση.
 • Διάταξη : Άρθρο 5 παρ.8 περ.α
 • Πρόστιμο : 300 ευρώ.

 • Παράβαση : Αφαίρεση του μέσου ηλεκτρονικής σήμανσης από τον ιδιοκτήτη η άλλο πρόσωπο η τον κτηνίατρο.
 • Διάταξη : Άρθρο 5 παρ.8 περ. β
 • Πρόστιμο : 3.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας επαγγέλματος του κτηνίατρου.

 • Παράβαση : Εκτροφή,αναπαραγωγή ή πώληση ζώων συντροφιάς για εμπορικούς σκοπούς χωρίς άδεια.
 • Διάταξη : Άρθρο 6,παρ.1
 • Πρόστιμο : 3000 ευρώ.

 • Παράβαση : Παράλειψη σήμανσης και καταχώρησης των εκτρεφόμενων,αναπαραγόμενων ή προς πώληση σκύλων και γατών.
 • Διάταξη : Άρθρο 6,παρ.1
 • Πρόστιμο : 3000 ευρώ.

 • Παράβαση : Πώληση ζώου συντροφιάς με ηλικία μικρότερη των 8 εβδομάδων.
 • Διάταξη : Άρθρο 6,παρ.3
 • Πρόστιμο : 1000 ευρώ ανά ζώο που πωλείται.

 • Παράβαση : Διαμονή ζώων συντροφιάς που προορίζονται για εκτροφή,αναπαραγωγή ή πώληση για εμπορικό σκοπό σε ακατάλληλο χώρο,μη τήρηση κανόνων ευζωΐας,ασφάλειας και παροχής κατάλληλης κτηνιατρικής περίθαλψης.
 • Διάταξη : Άρθρο 6,παρ.1
 • Πρόστιμο : 2000 ευρώ.

 • Παράβαση : Παράλειψη τήρησης ενημερωμένων βιβλιαρίων υγείας/διαβατηρίων ζώων συντροφιάς που προορίζονται για εκτροφή,αναπαραγωγή ή πώληση για εμπορικό σκοπό.
 • Διάταξη : Άρθρο 6,παρ.1
 • Πρόστιμο : 1000 ευρώ για το πρώτο ζώο,προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο.

 • Παράβαση : Παράλειψη τήρησης μητρώων για κάθε θηλυκό ζώο αναπαραγωγής στις εγκαταστάσεις εκτροφής,διαθέσιμων ανά πάσα στιγμή για έλεγχο.
 • Διάταξη : Άρθρο 6,παρ. 1
 • Πρόστιμο : 1000 ευρώ για το πρώτο ζώο,προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο.

 • Παράβαση : Εκτροφή περισσότερων από δυο θηλυκών σκύλων αναπαραγωγής ή θηλυκών σκύλων με περισσότερους από δυο τοκετούς ανά έτος χωρίς άδεια εκτροφής.
 • Διάταξη : Άρθρο 6,παρ.1
 • Πρόστιμο: 1000 ευρώ για το πρώτο ζώο,προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο.

 • Παράβαση : Γονιμοποίηση θηλυκών σκύλων αναπαραγωγής πριν το δεύτερο οιστρικό κύκλο και πάντως πριν από την παρέλευση εννέα μηνών από τον τελευταίο τοκετό.
 • Διάταξη :  Άρθρο 6,παρ.1
 • Πρόστιμο : 1000 ευρώ για το πρώτο ζώο,προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο.

 • Παράβαση : Διοργάνωση έκθεσης με ζώα συντροφιάς χωρίς άδεια.
 • Διάταξη : Άρθρο 7,παρ.1
 • Πρόστιμο : 5000 ευρώ ανά ημέρα εκδήλωσης.

 • Παράβαση : Πρόκληση φόβου ή πόνου σε ζώο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης ή παράλειψη άμεσης επίβλεψης ζώου συντροφιάς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης ή παράλειψης χρήσης φίμωτρου ή απομάκρυνσης από εκδήλωση ζώου συντροφιάς που εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά.
 • Διάταξη : Άρθρο 7,παρ.2
 • Πρόστιμο : 1000 ευρώ ανά ζώο.

 • Παράβαση : Παράλειψη σήμανσης και καταγραφής ζώου συντροφιάς που συμμετέχει σε έκθεση και συμμετοχή ακρωτηριασμένου ζώου.
 • Διάταξη : Άρθρο 7,παρ.3 και 4
 • Πρόστιμο : 1000 ευρώ ανά ζώο.

 • Παράβαση : Παράλειψη κατοχής ενημερωμένων βιβλιαρίων υγείας/διαβατηρίων ζώων συντροφιάς που συμμετέχουν σε έκθεση.
 • Διάταξη : Άρθρο 7,παρ.3
 • Πρόστιμο : 1000 ευρώ ανά ζώο.

 • Παράβαση : α)Παράλειψη τήρησης των κανόνων ευζωΐας,των υγειονομικών διατάξεων και των αστυνομικών διατάξεων περί κοινής ησυχίας για ζώα συντροφιάς που διατηρούνται σε μονοκατοικίες και διαμερίσματα β) Διατήρηση περισσότερων από 2 ζώων συντροφιάς σε διαμέρισμα πολυκατοικίας όπου ο κανονισμός απαγορεύει τη διατήρηση ζώων συντροφιάς.
 • Διάταξη : Άρθρο 8,παρ. 1 και 2
 • Πρόστιμο : 300 ευρώ ανά ζώο.

 • Παράβαση : Διατήρηση και παραμονή ζώων σε κοινόχρηστο χώρο ή σε κτήριο πολυκατοικίας.
 • Διάταξη : Άρθρο 8,παρ.3
 • Πρόστιμο : 300 ευρώ ανά ζώο.

 • Παράβαση : Μετακίνηση ή μεταφορά ζώων συντροφιάς κατά παράβαση των διατάξεων του Καν. 998/2003
 • Διάταξη : Άρθρο 10,παρ.1
 • Πρόστιμο : 500 ευρώ.

 • Παράβαση : Μετακίνηση ή μεταφορά άνω των πέντε ζώων συντροφιάς κατά παράβαση του Π.Δ. 184/1996 και του Καν. 1/2005
 • Διάταξη : Άρθρο 10,παρ.1
 • Πρόστιμο : 1000 ευρώ.

 • Παράβαση : Μεταφορά ζώου συντροφιάς σε μέσο μαζικής μεταφοράς χωρίς τήρηση των οριζόμενων στο άρθρο 10,παρ.2
 • Διάταξη : Άρθρο 10,παρ.2
 • Πρόστιμο : 300 ευρώ ανά ζώο.

 • Παράβαση : Ανυπαρξία ειδικών κλουβιών σε επιβατηγά πλοία για τη μεταφορά των μεγάλων ζώων συντροφιάς.
 • Διάταξη : Άρθρο 10,παρ.3
 • Πρόστιμο : 5000 ευρώ.

 • Παράβαση : Παράλειψη λήψης κατάλληλων μέτρων για την αποτροπή πρόσβασης αδέσποτων σε απορρίματα από τους υπεύθυνους του άρθρου 11,παρ.1
 • Διάταξη : Άρθρο 11,παρ.1
 • Πρόστιμο : 600 ευρώ.

 • Παράβαση : Διατήρηση ζώου σε τσίρκο ή σε θίασο εφόσον χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ή οποιοδήποτε σκοπό στο πρόγραμμα του,πραγματοποιεί παράσταση ή παρελαύνει ή εμφανίζεται σε κοινό.
 • Διάταξη : Άρθρο 12,παρ.1
 • Πρόστιμο : 20000 ευρώ για κάθε ζώο που διατηρείται.

 • Παράβαση : Διατήρηση ζώου σε επιχείρηση του άρθρου 12,παρ.2 εφόσον χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ή για οποιοδήποτε σκοπό στο πρόγραμμά της.
 • Διάταξη :  Άρθρο 12,παρ.2
 • Πρόστιμο : 10000 ευρώ για κάθε ζώο που διατηρείται.

 • Παράβαση : Χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια δημόσια έκθεση με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους.
 • Διάταξη : Άρθρο 12,παρ.3
 • Πρόστιμο : 5000 ευρώ για κάθε χρησιμοποιούμενο ζώο.

 • Παράβαση : Εκτροφή,εκπαίδευση και χρησιμοποίηση ζώου σε οποιοδήποτε είδος μονομαχίας.
 • Διάταξη : Άρθρο 12,παρ.4
 • Πρόστιμο : 10000 ευρώ για κάθε ζώο.

 • Παράβαση : Εκτροφή ή/και χρησιμοποίηση σκύλου ή γάτας για παραγωγή γούνας,δέρματος,κρέατος ή για την παρασκευή φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών.
 • Διάταξη : Άρθρο 12,παρ.3
 • Πρόστιμο : 10000 ευρώ για κάθε ζώο.

 • Παράβαση : Κακοποίηση,βασανισμός,κακή ή βάναυση μεταχείριση ζώων και οποιαδήποτε πράξη βίας κατ’αυτού ή πώληση,εμπορία και παρουσίαση-διακίνηση μέσω Διαδικτύου οποιουδήποτε οπτικοακουστικού υλικού όπως βίντεο ή άλλου είδους κινηματογραφικού ή φωτογραφικού υλικού,στα οποία απεικονίζεται οποιαδήποτε πράξη βίας εναντίον ζώου,καθώς και σεξουαλική συνεύρεση μεταξύ ζώων ή μεταξύ ζώου και ανθρώπου με σκοπό το κέρδος ή τη σεξουαλική ικανοποίηση ατόμων που παρακολουθούν ή συμμετέχουν σε αυτά.
 • Διάταξη : Άρθρο 16,παρ.α και παρ.β
 • Πρόστιμο : 30000 ευρώ για κάθε ζώο και για κάθε περιστατικό.

 • Παράβαση : Εγκατάλειψη τραυματισμένου ζώου μετά από τροχαίο ατύχημα.
 • Διάταξη : Άρθρο 16,παρ.7
 • Πρόστιμο : 300 ευρώ.

2α. Στην περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 8,υποτροπή θεωρείται η μη συμμόρφωση εντός 10 ημερών από τη βεβαίωση της παράβασης.
β. Σε περίπτωση υποτροπής τα πιο πάνω πρόστιμα διπλασιάζονται κάθε φορά ενώ από τους παραβάτες των άρθρων 6, 7 και 12 αφαιρείται και η άδεια λειτουργίας για διάστημα από ένα μήνα έως ένα έτος.
3. Αρμόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων του παρόντος νόμου είναι τα όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας,της Θηροφυλακής των κυνηγετικών συλλόγων και οι υπάλληλοι των Τελωνείων και των Σταθμών Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ).Αν σε ένα Δήμο δεν λειτουργεί υπηρεσία δημοτικής αστυνομίας,η βεβαίωση των παραβάσεων γίνεται από όργανα άλλης αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.
4. Κατά τη διαπίστωση της παράβασης βεβαιώνεται επί τόπου από το αρμόδιο όργανο το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο και αντίγραφο της βεβαίωσης της παράβασης αποστέλλεται στην κτηνιατρική υπηρεσία του κατά τόπον αρμόδιου Δήμου και όπου αυτή δεν έχει συσταθεί στο Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης του Δήμου ή στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας,για την επιβολή του βεβαιωθέντος προστίμου.
5. Ο παραβάτης έχει δικαίωμα να εμφανισθεί αυτοπροσώπως ή να υποβάλει έγγραφο υπόμνημα εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών στον Προϊστάμενο της κτηνιατρικής υπηρεσίας του κατά τόπον αρμόδιου Δήμου και όπου αυτή δεν έχει συσταθεί στον Προϊστάμενο του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης του κατά τόπον αρμόδιου Δήμου, ή στον Προϊστάμενο της
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας προκειμένου να προβάλει τις αντιρρήσεις του. Η απόφαση,με την οποία εξετάζονται οι αντιρρήσεις,πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη με αναφορά στα συγκεκριμένα περιστατικά
και στοιχεία.
6. Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αν απορριφθούν επικυρώνεται το διοικητικό πρόστιμο από τον Προϊστάμενο της Αρχής και καταβάλλεται κατά το ήμισυ μέσα σε δέκα ημέρες από τη βεβαίωση της παράβασης.Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία,το διοικητικό
πρόστιμο καταβάλλεται στον δικαιούχο Ο.Τ.Α. χωρίς έκπτωση,εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη βεβαίωσή του.
7. Τα πρόστιμα από τις διοικητικές παραβάσεις,που δεν καταβλήθηκαν εντός της προθεσμίας των δύο (2) μηνών,βεβαιώνονται μετά την πάροδο του ανωτέρω διμήνου υποχρεωτικά εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από τον οικείο Ο.Τ.Α. στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας του παραβάτη.Η βεβαίωση των προστίμων αυτών γίνεται με τη σύνταξη και αποστολή χρηματικών καταλόγων,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 58 του π.δ. 16/1989, εισάγονται σε Ειδικό Κωδικό Αριθμό Εσόδου του Κρατικού Προϋπολογισμού,τα δε εισπραττόμενα ποσά,μετά την αφαίρεση των δαπανών είσπραξης,αποδίδονται κατά τετράμηνο στο Υπουργείο
Εσωτερικών,το οποίο τα διανέμει στους Ο.Τ.Α. με βάση συντελεστές κατανομής,που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.Τα ποσά αυτά διατίθενται αποκλειστικά για τη βελτίωση
των δημοτικών καταφυγίων και κτηνιατρείων και για την αντιμετώπιση των δαπανών που προκύπτουν από την εφαρμογή του νόμου αυτού.
8. Σε περίπτωση διαρκούς παράβασης, αρμόδια υπηρεσία,που τη βεβαιώνει,ορίζει εύλογο χρόνο για την άρση της και αν ο παραβάτης δεν συμμορφωθεί επιβάλλει νέο πρόστιμο μετά από κάθε νέα βεβαίωση της παράβασης.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στον τρόπο και στη διαδικασία είσπραξης,διάθεσης και αναπροσαρμογής των προστίμων,καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το νόμο ή να τον κατεβάσετε εδώ.
Το παραπάνω κείμενο είναι πιστή αντιγραφή από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως που δημοσιεύτηκε ο νόμος 4039/2012.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s